Резидентска програма
Къща за литература и превод предлага възможност за кратко- и дългосрочен творчески престой в София на чуждестранни преводачи на художествена литература, поети и писатели, редактори, литературни агенти, издатели, литературни мениджъри, журналисти и други специалисти, работещи в сферата на литературното слово и литературната комуникация. Преводачите на художествена литература от български език, включително и такива в началото на своята кариера, са наш приоритет.

Целта на програмата е да предостави възможност за професионално общуване с българските литературни и издателски среди, със софийската публика и софийския културен живот. Тя въвежда чуждестранните участници в софийската литературна и културна сцена, дава възможност за създаване на нови професионални контакти. На гостите на къщата се осигурява достъп до артистични и културни събития в София, до библиотеки и изследователски центрове, както и възможност за тематични срещи с ключови фигури и културни организации.

По време на творческия престой в Къща за литература и превод от участниците в програмата се очаква да работят върху конкретен проект (преводачески, писателски, изследователски), да бъдат водещи на минимум две събития в Къщата (семинар, лекция, дискусия или урок пред гимназиален клас в близкото училище), да общуват активно с колегите си. При желание от тяхна страна, участниците се включват и в други проекти на фондация "Следваща страница" и нейните партньори. От кандидатите за програмата не се очаква владеене на български език, освен ако това не е изрично посочено.

Участниците в резидентската програма се избират по два начина: чрез специална покана и чрез отворено набиране на предложения. Решенията и в двата случая се взимат от Програмния съвет на Къща за литература и превод. Предложения се набират целогодишно, но изпращането на предложенията трябва да стане не по-късно от 2 месеца преди началото на престоя.

Програми

Резидентска програма за преводачи на българска литература
Преводачът е централната фигура за издаването и представянето на българска литература извън България. Самото създаване на Къща за литература и превод е до голяма степен обусловено от нуждата да обърнем внимание на приноса на преводача. Затова и резидентстката програма за чуждестранни преводачи от български е основен приоритет на фондация"Следваща страница". Програмата предлага на чуждестраните преводачи от български език възможност да опреснят езиковите си знания, да работят в спокойна и мотивираща среда, да се информират за новости в българския литературен живот и да се включат в него, да работят директно с автора, когото превеждат, да получат подкрепа от други преводачи, изследователи и специалисти, да се срещнат с колеги от други държави, работещи с български език.

В програмата могат да участват активни преводачи от български език, които имат поне един публикуван художествен превод, както и докторанти от българските лекторати. Под "публикуван художествен превод" се има предвид превод на проза, поезия, есеистика, драматургия, както и хуманитаристика, издаден в книга, сборник или периодика извън територията на България и независимо от носителя, книжен или електронен. В изключителни случай в програмата могат да участват и "преводачески екипи", в които поне единият участник е естествен носител на езика, на който се превежда.
 

Резидентска програма за писатели
Програмата е насочена към чуждестранни писатели, които искат да разполагат със спокойна среда за работа и едновременно с това се интересуват от общуване с българския литературен и културен контекст. Къща за литература и превод предлага условия за живот и работа, библиотека и електронни ресурси, възможност за участие в местни културни събития и за непосредствен диалог с издатели, преводачи, писатели, литературни събития и литературни групи.

В програмата могат да участват писатели от всички жанрове, които имат поне една публикувана книга, независимо от носителя (книжен или електронен). За участие в програмата важат общите условия за всички резидентски програми.
 

Краткосрочна резидентска програма за редактори, литературни агенти, издатели, литературни мениджъри, журналисти и други специалисти в областта на книгата
Тази възможност е насочена към широк кръг от хора, които имат професионално любопитство към българската, балканската или изобщо над-националната "книжна екосистема" и/или общи дългосрочни проекти с български партньори.


Изисквания към кандидатите за всички видове резидентски програми
  • да са постоянно пребиваващи извън територията на България (независимо от гражданската им принадлежност)
  • да са работили с сферата на литературата, превода, книгоиздаването или близки сфери в последните 5 год. или да са студенти-докторанти
  • да имат специален интерес към българската култура
Приоритетно ще бъдат одобрявани кандидати, които работят върху книга, за чието издаване вече имат договор и такива, които имат предишен опит в контактите с българската литература и култура (преводи, участия в събития, издаване на български автор, организиране на събития с българско участие и прочее). Комуникацията с участниците в програмата се осъществява на английски или български. В изключителни случай може да бъде осигурен превод от/на други езици.

Какво предлага Къща за литература и превод в София
Къща за литература и превод предлага безплатно настаняване в една от двете стаи на къщата или в отделен оборудван апартамент в центъра на София. В зависимост от възможностите, фондация "Следваща страница" набира средства от различни източници, покриващи месечните разходи по престоя в размер на 400 евро/месец и/или пътните на кандидата до и от София, карта за градския транспорт, достъп до библиотеки и велосипед за временно ползване.

Кандидатстване
За всички видове резидентски програми предложения се приемат целогодишно. Процедурите по кандидатстване и документацията са максимално олекотени и фондацията проявява гъвкавост. 

Първият етап включва изпращане на писмо за интерес, в свободен текст от максимум 3 стр., включващо информация като име на кандидата, кратка наративна автобиография, основни цели на творческия престой, предпочитани дати на престоя, списък с публикации и участия в международни програми (ако има такива) и друга релеватна информация по преценка на кандидата. Писмото за интерес е на български или на английски език и се изпраща не по-късно от 2 месеца преди началото на желания престой на ел. поща info@npage.org.

На вторият етап кандидатът получава формуляр за кандидатстване, детайли по общите и финансовите условия.
 
Акценти Събития Новини
10.10.2019 18:00 - 19:30
Познат на български с книгата си "Бялата врана" (изд. Enthusiast, 2012 в превод на Мариана Христова)...
Вижте повече
29.09.2019 17:00 - 19:00
Празнуваме Международния ден на литературния превод с представяне на резултати от Есенно студио за...
Вижте повече
13.09.2019 - 29.09.2019
Работилници за литературен превод, лекции, практически модули, срещи с колеги, дискусии 13. - 1...
Вижте повече
12.09.2019
Вчера беше откриването на първото Есенно студио за литературен превод. След мотивиращите думи на Пла...
Вижте повече
22.08.2019 18:30 - 20:00
Фарид Гадами (Иран) в разговор с Тодор П. Тодоров за литература и политика, за изкуството на превода...
Вижте повече