News items:
September 2017: Прессъобщение: Първи каталог с арабски преводи на съвременни автори от България и Балканите
June 2017: Прессъобщение: Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
May 2017: Прессъобщение: Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
May 2017: Press Release: Translation Collider Forum will gather professionals from over 10 countries
Resources:
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2006 - 2007© 2001-2007
Next Page
Foundation
webmaster

Private area

comiXculture I (BG)

Comixes against racism
2008

Тази секция ще бъде често обновявана, в съответствие с развитието на проекта. Информация за проекта може да се намери и на специалната страница.

Инициативата “Комикси против расизма” на Фондация “Следваща страница” има за цел да разшири диалога върху расизма и етническата толерантност в България, като използва потенциала на нови и съвременни книжни жанрове за ангажиране на младежкото участие в него.

В последното десетилетие проблемът за междукултурния диалог и етническата толератност е приоритетен за повечето правителства от Централна и Източна Европа, които могат да се похвалят с усилия по осигуряване на правни, социални и образователни гаранции за интегриране на различията в общото социално цяло. Едновременно с това, обаче, тече процес на политическо и медийно мобилизиране на популистки тенденции, които дават глас на един нерефлектиран, “ежедневен расизъм” и нетолерантност, особено видими по отношение на ромското население. Основна черта на тази нерефлектирана стигматизация на етнически различните е обвинението в генетическата предразположеност на ромите към отклоняващо се социално поведение (криминални прояви, бедност, мързел и т.н.). За разлика от агресивните форми на расизъм и ксенофобия, този тип “ежедневна нетолерантност” често няма публичен израз и в този смисъл е трудно да и се противодейства чрез институционални - училищни, медиини, политически и т.н. – средства.

В този контекст, програмата “Комикси против расизма” ще използва възможностите на новите, демократични жанрове (комикси и книги-игри), способни да достигнат до широки аудитории, особено сред младите хора. Тя ще цели да окуражи активна позиция на младите хора (до 35 год.), като ги включи като 1) създатели на творчески продукти (графични романи и комикси) на тема междукултурна толератност и 2) като естествена аудитория.

Програмата ще използва европейски и световни подходи в ангажирането на младите хора към актуални социални проблеми чрез извънинституционални форми на творчество, близки до техните нагласи и ще привлече автори като Джо Сако и Арт Шпигелман, чийто произведения са ключови за популярността на социално-ангажирания комикс. Водещото във философията на проекта е проблемът за етническата и културна толерантост да бъде поставен по един недидактичен начин и при достатъчна свобода на творческите екипи в избора на теми и подходи.

Описание на дейностите

1. Формиране на консорциум от заинтересувани партньори (издатели, НПО-та, образователни интитуции, фестивали, асоциации, уеб-базирани групи, индивидуални артисти) с общ интерес към социално-ангажираните форми на творчество;

2. организиране на поредица (3 до 5) от двудневни работни семинари за млади творци (комикс-сценаристи и графици) с български и международни модератори, практикуващи социално-ангажирани нови жанрове; съвместни сесии с творци от малцинтствените групи;

3. предоставяне на уеб-базирана платформа за контакт и дискусия на участниците в семинарите и по-широк кръг заинтересовани млади творци;

4. предоставяне възможност за младите български творци (комикс-сценаристи и графици) за краткосрочно пребиваване в ромски махали, емигрантски лагери в София и страната и/или в други малцинтствени общности, с помощта на “аниматори” (посредници) от местната общност;

5. обявяване на ограничена покана за идейни творчески проекти за комикс, сборник от комикси или книги-игри на тема междукултурно общуване, насочени към младежка аудитория;

6. издаване, разпространение и маркетинг на 2 издания от печелившите проекти;

7. пътуваща изложба на всички получени предложения в поне 5 училища в София и страната;

8. превод и адаптиране към български контекст на книгата-игра “Cigany. Labirintus” (Циганите. Книга-лабиринт) от Петер Кардош и Габор Няри в сътрудничество с авторите на оригиналния текст;

9. съпътстваща промоция в медиите, сред институционализирани и неформални младежки групи, панаири на книгата и др.

(JPG) (JPG) (JPG) Проектът се финансира от Европейската комисия в рамките на Европейска година на междукултурния диалог 2008 и от Британски съвет – София.